Obchodní podmínky SAB-Trafo, s.r.o.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.svetloled.cz jehož provozovatelem je společnost SAB – Trafo, s. r.o., IČ49812033 (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

2. OBJEDNÁVKA  A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

- Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www. svetloled.cz společnosti SAB – Trafo, s.r.o. jsou považovány za závazné.

- Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
- Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

-Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů  a náležitostí.

-Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy zboží přebírá zákazník od dopravce či osobně.

-Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

3. CENA
-  Celková cena je vždy zobrazena ještě před dokončením objednávky a skládá se z ceny za vybrané zboží , daně z přidané hodnoty, balného a dopravného a případného recyklačního poplatku -  PHE.
-  Ceny uvedené v internetovém obchodu naší společnosti jsou platné ke dni objednání zboží.
-  Ceny uvedené jako Akční nabídka se mohou měnit každý den, platí vždy po dobu trvání akce.

4. PLATEBNÍ  A DODACÍ PODMÍNKY

- Zboží objednané v internetovém obchodě lze uhradit následujícími způsoby:

  1. Platbou předem- převodem na účet společnosti č.ú 3656066399/0800 ČESKÁ SPOŘITELNA

  2. Dobírkou – platba dopravci při předání

  3. Hotově – při osobním odběru v místě společnosti SAB – Trafo, s.r.o

- Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti General Parcel CZ .

- Veškeré zboží je dodáváno s fakturou.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (vrácení zboží)

- Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží (§ 1829 zák. č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník)

- Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující odešle prodávajícímu do konce 14ti denní lhůty písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy (e-mailem, nebo dopisem doručeným na sídlo firmy) .

- Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit prodávajícímu zboží, které od něho obdržel. Kupující je povinen nést ze svého náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.
- Zboží musí být nepoškozené, bez známek opotřebení, a musí být zasláno zpět v obalu zajišťujícím bezpečnou přepravu vylučující poškození zboží během této přepravy,

- Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
-  Součástí zásilky musí být doklad (faktura).
-  Adresa pro zasílání vráceného zboží : SAB – Trafo, s.r.o., Nahořanská 414, 549 01 Nové Město nad Metují

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

- Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.svetloled.cz a právním řádem platným v ČR.
- Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v nepoškozeném stavu, a s veškerým příslušenstvím.
- Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

- Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a převzetí potvrdit na přepravní smlouvě dopravce nebo na dodacím listě. Pokud kupující zboží řádně a včas nepřevezme, je plně odpovědný za škody tím vzniklé.
- Právo z odpovědnosti za vady u zboží poškozeného při přepravě nebude uznáno, i když se závada projevila před transportem.

- Všechna oznámení o vadách musí být prodávajícímu zaslána písemně.

- V případě zjištění vad kupujícím při převzetí zboží, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího a nesmí se zbožím manipulovat, ani do něj zasahovat, do vyjádření prodávajícího.

-  Nároky kupujícího z vad zboží budou uznány pouze tehdy, byly-li včas oznámeny a prokáže-li kupující, že vady nebyly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnějšími vlivy, zejména živelnými událostmi, nesprávným skladováním, nesprávným použitím nebo manipulací se zbožím, nebo nedodržením technických norem a podmínek daných prodávajícím.

- Předpokladem pro uznání nároku z vad zboží je uznání reklamace prodávajícím na základě vlastního technického přezkoušení prodávajícím.

Adresa pro zasílání reklamací:

SAB – Trafo, s.r.o.

Nahořanská 414

549 01 Nové Město nad Metují

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou na stránkách Internetového obchodu
www.svetloled.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


V případě, že kupujícím v rámci internetového obchodu je podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti, platí pro vzájemný vztah prodávajícího a kupujícího tyto Obchodní podmínky.

14.2.2014